Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy občanského sdružení

27. 6. 2008

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

vzniklého dle zákona č. 83/90 Sb. o sdružování občanů v platném znění

 

I. Název a sídlo sdružení

 

Název: Lípa pro zdraví, občanské sdružení, (dále jen „sdružení“)

Sídlo: Pletařská 660/9, 407 46 Krásná Lípa

 

II. Statut sdružení

 

1.    Sdružení je dobrovolným, nevládním, neziskovým, sdružením občanů a právnických osob, které spojuje zájem o zachování zdravého životního prostředí v regionu Českého Švýcarsa, kraj Ústecký.

2.    Sdružení je právnickou osobou podle českého práva, s celostátní působností.

 

III. Základní cíle sdružení

 

1.    Sdružení vytváří svou existencí podmínky k tomu, aby občané se stejným zájmem mohli uplatnit své právo svobodně se sdružovat a jednat při uvedených aktivitách, které jsou zejména základními cíli sdružení:

a.    podpora ekologického cítění občanů

b.    ochrana životního prostředí a jeho zlepšování

c.     ochrana zdraví obyvatel

d.    aktivní účast v procesech a řízeních posuzujících vliv investičních projektů na životní prostředí a zdraví obyvatel (EIA, stavební řízení a pod.)

e.    snižování dopadu investičních projektů na životní prostředí

f.     podpora regionu, jako místa s vysokým stupněm ochrany životního prostředí

g.    zajištění informovanosti občanů

h.    podpora zdravého životního stylu

 

IV. Členství ve sdružení 

 

1.    Členem sdružení může být každá fyzická osoba i právnická osoba, která souhlasí s jejími stanovami, dodržuje tyto stanovy a dodržuje usnesení orgánů společnosti. Členství ve sdružení vzniká na základě schválení písemné přihlášky valnou hromadou sdružení a to dnem schválení. O přijetí rozhodují členové sdružení na své časově nejbližší valné hromadě prostou většinou přítomných hlasů. Sdružení vede evidenci členů.                                       

 

2.    Člen sdružení má právo:

a.    zúčastnit se valné hromady, každý člen má jeden hlas. Za právnickou osobu hlasuje statutární zástupce nebo písemně zmocněný zástupce.

b.    být volen do orgánů sdružení, vyjadřovat se k činnosti sdružení a jeho orgánů, podávat návrhy a klást otázky,

c.     být informován o veškeré činnosti sdružení, podílet se na ní a využívat všech výhod, plynoucích z členství ve sdružení.

3.    Člen sdružení má povinnost:

a.    dodržovat stanovy a plnit usnesení valné hromady

b.    ve stanovené výši a termínu hradit členské příspěvky,

c.     aktivně hájit zájmy sdružení dodržovat všechny vnitřní dohody a nepodnikat žádné kroky, které by byly rozporu se zájmy sdružení,

d.    účastnit se zasedání orgánů sdružení a přispívat ke zlepšení jejich práce.

4.    Sdružení je oprávněno vůči svému členovi uplatnit níže uvedené sankce, pokud jeho činnost bude v rozporu se stanovami a zájmy sdružení :

a.    napomenout člena sdružení, napomenutí provede písemně výkonná rada sdružení

b.    vyloučení ze sdružení.

5.    Členství ve sdružení zaniká :

a.    vystoupením - vystoupení člena sdružení se realizuje doručením oznámení o vystoupení    

      předsedovi sdružení,

b.    vyloučením - o vyloučení rozhoduje valná hromada,

c.     zánikem člena - právnické osoby,

d.    úmrtím člena - fyzické osoby,

e.    zánikem sdružení.

 

V. Organizační uspořádání

 

1.    Strukturu sdružení tvoří:

a.    Valná hromada

b.    Předseda

c.     Místopředseda

2.    Valná hromada je nejvyšším orgánem sdružení a tvoří ji všichni členové sdružení. Valnou hromadu svolává nejméně jednou ročně předseda sdružení. Valná hromada se sejde také , požádá - li o to písemně nejméně jedna třetina členů sdružení nebo výkonná rada, a to nejpozději do 30 dnů od požádání. Rozhodnutí valné hromady se přijímají hlasováním. Rozhodnutí je přijato, pokud je pro návrh nadpoloviční většina všech přítomných hlasů. Zápis z valné hromady zajišťuje a podepisuje předseda sdružení, ověřuje 1 člen sdružení přítomný na valné hromadě.

     Valná hromada má následující pravomoci:

a.    rozhoduje o členství ve sdružení,

b.    volí a odvolává předsedu a místopředsedy

c.     schvaluje roční rozpočet sdružení,

d.    doplňuje a mění stanovy sdružení,

e.    stanovuje členské příspěvky,

f.     hlasuje o přítomnosti veřejnosti na svém jednání,

Zápis z valné hromady zajišťuje do 14 dnů od konání předseda. Zápis podepisuje předseda a ověřuje člen sdružení přítomný na valné hromadě.

3.    Předseda naplňuje rozhodnutí valné hromady a zejména samostatně zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance sdružení do pracovního poměru a rozhoduje o provozních záležitostech sdružení. Předseda je odpovědný za plnění rozhodnutí valné hromady, zajišťuje vedení účetnictví a plynulý chod sdružení. Předseda připravuje podklady pro jednání valné hromady sdružení a koordinuje činnosti místopředsedů.

4.    Místopředseda naplňuje rozhodnutí valné hromady a zejména samostatně zastupuje sdružení navenek, jedná jeho jménem.

 

VI. Zásady hospodaření

 

1.    Majetek sdružení vzniká zejména z příspěvků členů, příjmů z činností při naplňování cílů sdružení, grantů, dotací a darů.

2.    Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu, který schvaluje valná hromada.

3.    Po skončení hospodářského roku podává předseda výkonné radě nebo valné hromadě zúčtování hospodářského roku.

4.    Za hospodaření sdružení je zodpovědný předseda.

 

VII. Závěrečná ustanovení

1.    Sdružení zaniká:

a.    rozhodnutím valné hromady

b.    rozhodnutím ministerstva vnitra

c.     jiným zákonným způsobem

2.    Zanikne-li sdružení dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současná valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.

3.    Tyto stanovy byly schváleny valnou hromadou sdružení dne 24.01.2008.

 

V Krásné Lípě dne 24.01.2008

 

Předseda sdružení:

Mariana Osvaldová, nar.  15.06.1975    Podpis: ...................................

 

Ověřil:

Volfová Hana, nar. 03.08.1970           Podpis: ....................................