Jdi na obsah Jdi na menu
 


KUUK - nesouhlasné stanovisko ve zjišťovacím řízení

27. 1. 2008

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor životního prostředí a zemědělství
Velká Hradební 3118/48

40002 Ústí nad Labem

Dne 9.11.2007

Věc: Nesouhlasné vyjádření k zjišťovacímu řízení „Enviromentální rekonstrukce kotelny“ firmy Komaxo s. r. o.

Žádám Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí, aby uložil posouzení enviromentální rekonstrukce kotelny v procesu posuzování vlivů na životní prostředí (EIA).

Zdůvodnění

1. Emise z kotelny po rekonstrukci budou výrazně vyšší, než se uvádí v oznámení

V oznámení záměru „Environmentální rekonstrukce kotelny“ jsou výrazně odlišné hodnoty oproti odbornému posudku č. 06/2007, který vypracoval Ing. Karel Studenecký k rekonstrukci kotlů K1 a K2.

Na straně 23 a 24 posudku č. 06/2007 jsou tabulky, které popisují stávající emisní stav a maximální roční toky emisí (pro kotle K1 a K2, bez kotle K3). Z těchto tabulek vyplývá, že navýšení emisí z kotlů K1 a K2 bude moci dosáhnout až hodnot, které shrnuje následující tabulka:

Znečišťující látka

Průměr roku 2005 (t/rok)

Max. po rekonstrukci (t/rok)

Zvýšení až

Tuhé znečišťující látky

4,48

127,604

2848%

Oxid siřičitý

35,06

2 126,63

6066%

Oxid dusíku

10,21

552,93

5416%

Oxid uhelnatý

10,00

340,15

3402%

Organické látky

1,31

38,39

2931%

V oznámení záměru jsou v tabulce 10 na straně 25 pro kotle K1 a K2 hodnoty (aby bylo možné hodnoty vzájemně porovnávat, tak zde nejsou uvedeny hodnoty kotle K3, který v posudku č. 06/2007 není posuzován):

Znečišťující látka

Stávající stav (t/rok)

Výhledový stav (t/rok)

Zvýšení

Tuhé znečišťující látky

2,4

7,2

300%

Oxid siřičitý

24,9

290,4

1166%

Oxid dusíku

4,8

127

2646%

Oxid uhelnatý

4,7

72,6

1545%

Organické látky

nest.

38,39

-

Rozdíly hodnot jsou natolik vysoké, že už jenom tato nesrovnalost by měla být dostatečným důvodem ke zpracování dokumentace.

2. Dopravní zátěž bude vyšší, než se uvádí v oznámení záměru

Podle oznámení záměru se zvýší množství spalovaných paliv (strana 22 oznámení). Namísto současných 6.590 tun hnědého uhlí ročně bude kotelna spalovat 19.790 tun hnědého uhlí a 75.000 tun biomasy. To je více než čtrnáctinásobné zvýšení množství materiálů, které je nutné do objektu kotelny dopravovat. Přitom biomasa má nižší objemovou hmotnost, což znamená, že pro její dopravu je nutné mít větší přepravní kapacitu než pro hnědé uhlí. Proto je překvapující, že na straně 26 oznámení, kde jsou vyhodnocovány emise z dopravy se počítá, že denně bude namísto stávajících 2 přejezdů nákladních auto po rekonstrukci 18 přejezdů, tedy ani devětkrát více, a emise se zvýší zhruba desetinásobně.

Podle údajů na serveru energ.cz je objemová hmotnost hnědého uhlí 650-780 kg/m3 a dřevní štěpky 270-380 kg/m3. Jednoduchým propočtem zjistíme, že dřevní štěpka vyžaduje 2,2x větší prostor a tedy i počet přejezdů nákladních automobilů než hnědé uhlí. Úhrnem je možné vyvodit, že dopravní zátěž nutná pro dopravu paliva do kotelny se zvýší 28 krát. Jednodušeji řečeno, zatímco v současnosti se ročně do kotelny vozí 9.217 m3 paliva, tak po rekonstrukci to bude 258.448 m3, což je dvacet osmkrát více. „Pouhé“ devítinásobné zvýšení počtu přejezdů nákladních automobilů není nikde v textu oznámení záměru vysvětleno.

3. Umístění referenčního bodu pro odhad vlivu rekonstrukce na ovzduší a klima v Krásné Lípě není v oznámení přesně specifikováno

V kapitole D.1.2. na straně 50 oznámení záměru je odhadnut vliv rekonstrukce na ovzduší a klima. V městě Krásná Lípa byl vybrán pouze jeden referenční bod umístěný východně od kotelny v intravilánu obce.

Slovo intravilán označuje zastavěné plochy obcí a plochy určené k zástavbě. Východním směrem od kotelny je lesopark. Nejbližší stavba leží 150 metrů od kotelny. Avšak, jelikož v textu oznámení není specifikováno, ke kterému místu přesně se odhady vztahují, tak není vyloučeno, že konstatování, že „emise oxidu siřičitého se mohou dostávat na úroveň 92% povolených koncentrací“, se může vztahovat k místům vzdálenějším. Nikde v textu oznámení není možné nalézt informace o předpokládaných koncentracích imisí u rodinných domků sousedících s kotelnou, z nichž nejbližší leží cca. 30 metrů od budovy kotelny.

Přesná lokalizace referenčního bodu je klíčová, jelikož koncentrace imisí se snižuje se čtvercem vzdálenosti od zdroje emisí. Objekt je v samém centru obce.

 

4. Dopad realizace projektu na region je vysoký a negativní, ovlivněn bude také rozvoj cestovního ruchu, negativní je dopad na oblast s nejvyšší ochranou životního prostředí

Město Krásná Lípa se zaměřilo na rozvoj cestovního ruchu. V regionu vznikla řada pracovních míst v souvislosti s rozvojem cestovního ruchu (cca 80), která mohou být ohrožena. Důležité je znát k zamýšlenému projektu stanovisko Správy Národního parku České Švýcarsko a Správy Národního parku Saské Švýcarsko. Obě instituce se v minulosti potýkaly se znečištěním přírody NP právě z bývalého provozu v objektu.

 

 

 

5. Dostupnost stanovisek ať už přímo nebo nepřímo záměrem zasažených institucí

Není dostupné souhlasné vyjádření města Krásná Lípa, souhlasné vyjádření Správy Národního parku České Švýcarsko a Správy Národního parku Saské Švýcarsko, CHKO Labské pískovce a CHKO Lužické hora, posouzení NATURA. Při zpracování EIA je vhodné komunikovat o záměru také s veřejností.

6. Další využití provozu pro vytápění ad.

Jako zastupitel města Krásná Lípa jsem obdržela od firmy KOMAXO dopis, ve kterém bylo předběžně přislíbeno: vytápění objektů města, finanční podpora zájmových organizací, vytápění domácností za výhodnou cenu. Pokud je mi známo, žádný takový záměr nebyl ze strany města schválen. Je nutné před schválením rekonstrukce, aby firma doložila smluvní zajištění těchto záměrů. Jinak energie bude dodávána pouze do sítě za státem garantovanou cenu za tzv. „zelenou energii“.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář