Jdi na obsah Jdi na menu
 


KUUK - vyjádření k záměru Enviromentální rekonstrukce kotelny

27. 5. 2008

Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor životního prostředí o zemědělství

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

 

věc : vyjádření občanů města k oznámení záměru
         „Environmentální rekonstrukce kotelny“ v Krásné Lípě

 

 

Na základě dodatečného zveřejnění a po seznámení se s obsahem záměru podáváme jako občané města Krásná Lípa své vyjádření k tomuto materiálu dle  zákona 100/2001 Sb., v platném znění, protože jsme poněkud zaskočeni bezstarostnou lehkostí, s jakou se rozhoduje o závažných aspektech v budoucnosti životního prostředí v našem městě i jeho širokém okolí. Tyto věci nám rozhodně nejsou lhostejné už proto, že mimo dalších právě naše město „bojovalo“ za NP atd.

 

Některé v dokumentu uváděné údaje jsou dle našeho názoru nesprávné, jiné zkreslené, rozporuplné. Mimo jiné to lze dokumentovat na emisích - čísla uváděná v tabulce10 na straně 25 jsou napsána tendenčně a nevyjadřují reálný stav. Například údaje v PD ke stavebnímu povolení, z části „Odborný posudek č.06/2007 – ochrana ovzduší“  (Ing. Karel Studecký) jsou o řády jiné údaje (zasíláme přílohou), než v oponovaném dokumentu.

Podobné je to i s jinými skutečnostmi – např.:

-          název i použité popisy a názvosloví zastírají pravý účel záměru – výstavbu elektrárny

-           v „Oznámení“ není např. vůbec uvedeno biocentrum (výměra cca 11 ha) v přímém sousedství „kotelny“, neprůkazné je řešení vodního odpadového hospodářství

-          nejsou posouzeny všechny místní i regionální vlivy na životní prostředí atp.

-          některé důležité a nezbytné věci jsou řešeny jen velmi povrchně a obecně – např. jaké přečerpávací stanice a jaké propojení s rybníkem Cimrák? (Kde bude a jak bude povoleno, s jakými limity?)
napojení nové elektrárny na elektrickou síť – uvedená pouze vzdálenost 1,5 km (?) a vybudování trafostanice bez další specifikace atp.

Dle našeho názoru, a dokonce i z laického pohledu je tento dokument neobjektivní, tendenční a účelový a těžko podle něho činit relevantní závěry.

 

Tvrzení, název a proklamace záměru Environmentální rekonstrukce kotelny, resp.  přestavby části stávající kotelny na teplárnu s výrobou el. energie je účelové, zavádějící a klamné, protože pod hlavičkou jakési fiktivní výroby tepla se jedná pouze o podklad k povolení stavby a získání dotace pro výstavbu elektrárny na tuhá paliva.

 

Pravý obsah celého záměru  je nakonec mimochodem přiznán v oddílu D.1.6. – že cílem investice je využití současné teplárny pro výrobu elektrické energie (a tedy pouze zbytkové teplo bude nějakým, blíže nedokumentovaným způsobem, snad využito).

Nikde v textu se totiž nevyskytuje bilance požadavků na potřebu a množství dodávek tepla, ke kterému i do budoucna zřejmě postačuje
stávající citovaný kotel č. 3, který však jako jediný dál spaluje HU(!!!),
a v záměru se  právě naopak výlučně řeší pouze problematika parní elektrárny na biomasu a její zbytkové teplo se bez užitku maří v chladicích věžích!!!

Stejně tak není nikde ani zmínka o bilanci potřeby tepla, o stávajících teplovodech, jejich stavu, kapacitě rekonstrukci atp., resp. o potřebě a výstavbě teplovodů nových atd.

Záměr se tedy vůbec netýká výroby a distribuce tepla pro potřeby firem nebo zařízení či obyvatel města, ale řeší výlučně a pouze komerční prospěch investora z výroby elektrické energie, což s původním ani výhledovým využitím dané lokality dle ÚP nemá prakticky nic společného.

 

Domníváme se, že výše popsaná stavba může mít (resp. bude mít) významný vliv na životní prostředí a to nejen na území města Krásná Lípa, ale i na velké okolí a je nutné ji důkladně posoudit.  Imisně zcela nepochybně ovlivní i území CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce a Národního parku České Švýcarsko, jakož i nedalekou soustavu území Natura 2000.

Dnes z papírově instalovaného výkonu cca 18 MW je využívána zhruba třetina, a to jako zcela postačující zdroj tepla pro stávající odběratele. Ostatně jen tento jediný kotel ze tří prošel jakousi modernizací. Nově připravovaný zdroj o výkonu 31 MW tak pro životní prostředí znamená mnohonásobné zvýšení zátěže všeho druhu, přičemž emisní limity jsou u zdrojů pod 50 MW velmi mírné.

 

Pro úplnost uvádíme i několik základních nesrovnalosti z hlediska ÚPD :

 

a) Kotelna Bonex dle textové a grafické části ÚP :

stávající stav:                        charakter plošného zdroje (sídliště, závod Bonex, závod Elite)

výhled :                                  kotelna bude vytápět pouze vlastní závod.

lokalita s označením G3 : rezerva rozšíření výrobního areálu

 

závěr – rozpor záměru s ÚP :

Ve výhledu je předmětná kotelna určena pouze jako bodový zdroj tepla pro vlastní závod a plocha G3 není určena pro výstavbu teplárny či elektrárny a již vůbec ne v uváděné kapacitě.

(Vyjádření Stavebního úřadu k záměru z hlediska územního plánu bylo posuzováno na základě neúplných informací, protože se teprve následně definovala náplň záměru.)

 

b) Lokalita G3 je v přímém sousedství s lokalitou 39 – městský park – zařazen do ÚSES ve funkci biocentra – cca 11 ha, jehož rekonstrukce financována z dotace, stejně tak jako jím procházející část Köglerovy naučné stezky, revitalizace nedalekého rybníka Cimrák atp.

 

Závěr :Tato skutečnost není v předmětném dokumentu vůbec uvedena, a tím ani posuzována.

 

 

Další nedostatky, rozpory či „opomenutí“, které dle našeho názoru mohou mít na možnost se kvalifikovaně vyjádřit a které mohou mít významný vliv na životní prostředí:

 

chybí posouzení vlivu na ŽP z hlediska lokální teplotní změny mikroklimatu vlivem chodu 3 chladicích věží 24 hod. denně po 350 dní v roce – chlazení páry z výstupu 25,6 MW zdroje tepla, resp. 7,5 MW turbiny, a to  v těsné blízkosti biocentra ÚSES o ploše cca 11 ha

 

chybí posouzení vlivu na ŽP z hlediska nárůstu hluku, vibrací a prašnosti (stacionární zdroje i doprava, skládka a manipulace s palivy a popelovinami), a to v těsné blízkosti biocentra o ploše cca 11 ha

 

chybí posouzení vlivu na ŽP  z hlediska rozptylu škodlivin s ohledem na výšku komínu (70 m) a posouzení vlivu zplodin (plynné, resp. kapalné + spad) na různá pásma ochrany jak CHKO Lužické hory, CHKO Labské pískovce i NP České Švýcarsko, případně i NP Saské Švýcarsko

 

chybí posouzení vlivu na ŽP z hlediska dopadu provozu elektrárny na místní vodoteč – říčku Křinici - systému čištění a vypouštění všech vod -  odpadních i dešťových -  jejich množství, kvalita, teplota atp. s ohledem na floru a  faunu (průzkum?), průtok říčky přes CHKO, NP, odtok do Německa a tamní NP, kapacita a funkce stávající ČOV podnikové, soulad vydaných povolení se změnou provozu a vypouštěného objemu

str.11 :

dojde k navýšení produkce odp. vod splaškových i technologických... vypouštění výhradně do Křinice přes stávající podnikové  ČOV (a proč ne do oddílné kanalizace ve městě?)
a dešťové vody přes stávající vapexový filtr,
(chybí posouzení vhodnosti, kapacity atp., že to tam vůbec je a že to vyhovuje)
u dešťové kanalizace chybí havarijní uzávěr nebo jímka (viz str. 59)
mimoto dodnes není předloženo stanovisko a souhlas Povodí Ohře k odpadním vodám

str. 27 :

odpadní technologické vody do Křinice - 12 000 m3/rok – tj. 1,3 m3/hod. – charakteru destilovaná voda = mrtvá voda
vliv na ŽP – flóra, fauna – zvlášť v létě – malé průtoky

 

str. 10 - nesmyslné tvrzení - Součástí areálu jsou mimo kotelny i provozovny společností NOVIA a ColorTex ??

 

str. 19 – stavební soubory - výstavba objektů :

z hlediska vlivu na životní prostředí :

- chybí řešení odprášení dopravních cest – řešení prašnosti při veškeré manipulaci s palivem, příp. popelovinami – zdůvodnění „přirozenou vlhkostí“ je účelové a nic neřeší

- není řešena chemická úpravna vody

- není řešeno stávající popílkové a struskové hospodářství – konstatování že „bude rekonstruováno“ je zcela nedostatečné – chybí  jaké je to stávající - a jak nebo na co bude rekonstruováno?  … budou sila??

- není řešen lapol nebo kapacita čištění vapex. filtrem

- u dešťové kanalizace chybí řešení havarijní uzávěr nebo jímka (viz. str. 59)
atp.

 

str. 23 - 24

Dopravní navýšení :
- tvrzení, že nárůst dopravy 9x na  9 TNA (teoretické číslo …)
s tím, že TNA, přivážející HU a biomasu budou při zpáteční cestě odvážet odpad,
- takže popeloviny uložené v silech budou odváženy volně ložené ?? nebo v cisternách – a počet TNA se zvýší??

 

Inženýrské sítě a související stavby - zcela chybí podklady
je pouze uvedeno, že ve vzdálenosti cca 1,5 km od areálu bude vybudovaná nová TS …….
chybí specifikace místa, trasy i druhu elektrického vedení vč. mnoha souvislostí (mj. reálnost s ohledem na vlastnictví pozemků, CHKO atp.) Připojení na elektrickou síť není řešeno vůbec!

 

str. 35 :

hluk 3 ks chladicích věží (proč v textu jen „chladicí věže“??) se řeší výměnou vrtulí a omezením otáček den/noc???
Proč se tedy rovnou nepoužije méně hlučná varianta, když přes noc to stačí??, resp. jiné technické řešení

 

str. 36 :

z hlediska vlivu na životní prostředí jsou zcela nedostatečně řešeny dopady havarijních stavů:

chybí popis zajištění zásobníků kyseliny a hydroxidu, četnost zavážení atp.

pro kyselinu a hydroxid se …..nepředpokládá  poškození vodních zdrojů s dlouhotrvajícími následky
– a ty krátkodobé trvají jak dlouho a v jakém rozsahu - NEŘEŠENO

není řešen dopad na vodní toky - u dešťové kanalizace chybí havarijní uzávěr nebo jímka (viz str. 59),
není řešeno ohrožení flóry a fauny, dosah havárie po toku Křinice (NP ČŠ, NP SŠ)

ohrožení ovzduší …… nebude působit trvalou ekologickou újmu a poškození ŽP s trvalými následky …. bude to spíše jednorázové a krátkodobé
ale – co? a kde? a jak dlouho?   tedy způsobí a s jakými důsledky ??

 

Závažné havarijní stavy

požár nebo výbuch – zcela chybí posouzení – pouze odkaz že se bude řešit až v PD

(co samovznícení?)

 

str. 37/

kotelna v žádném případě není někde „na okraji města“ – je vzdušnou čarou cca 350 m od náměstí a přes ulici sousedí s obytnou zástavbou (RD),  z druhé strany sousedí s dětským domovem a mateřskou školkou a další zástavbou

C1.1 – ÚSES
zcela chybí a nikde není uvedeno, že areál kotelny přímo sousedí s městským parkem – zařazen do ÚSES ve funkci biocentra – cca 11 ha, chybí posouzení vlivu

 

str. 56

odst. D.2.

projevy znečištění ovzduší jsou jen lokální v okolí areálu a „vzdálené“ v místech depozice imisí kouřové vlečky (spadu)

 

Hluková studie - uvádí výšku plného oplocení 6 m, v následné PD pro SP je 4 m.

 

 

Toto je jen stručný výčet základních poznatků, je řada věcí, které je dle našeho názoru potřeba dořešit.

 

Dále upozorňujeme na to, že předchozí vyjádření jiných orgánů, institucí a dalších nemohla postihnout komplexní a ucelený pohled a požadavky, protože uveřejněný dokument (oznámení - mj. dle výše uvedeného)  opomíjí řadu důležitých skutečností!

Ze známých skutečností je patrné, že uvedený záměr má významný vliv na životní prostředí a zdraví obyvatelstva.

 

Myslíme si, že záměr by měl být dále posuzován a doporučujeme, aby se zaměřil na všechny výše popsané možné vlivy, především však na:

Ø  emisní a imisní zatížení vzniklé spalováním i dopravou, a to jak v místě, tak v regionu a nastavení specifických podmínek ochrany ovzduší

Ø  zajištění trvalé a nesporné „ekologičnosti“ 2 nových univerzálních kotlů, umožňující spalovat HU v jakémkoli poměru s biomasou

Ø  posouzení vhodnosti dalšího provozu třetího kotle na HU

Ø  vypouštění dešťových, technologických i splaškových vod

Ø  dopad na  ovlivnění mikroklimatu zvýšením tepla (chladicí věže)

Ø  nakládání s vodami a jejich zdroji

Ø  způsob napojení na elektrickou síť

Ø  atd. – viz připomínky.

 

Mělo by být řešeno ukončení a důsledky likvidace a sanace stavby.

Je nutné požadovat vyhodnocení předpokládaných účinků navrhovaných opatření a podmínek.

 

Proto požadujeme, aby záměr byl dále důkladně a odpovědně posuzován se všemi výše popsanými aspekty majícími vliv na životní prostředí v místě i širším regionu a na zdraví obyvatel.

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář